Verkoopvoorwaarden bij een executoriale openbare verkoop van roerende zaken uitgevoerd door: Swier CS Gerechtsdeurwaarders


Wijze van verkoop
De verkoop wordt gehouden bij opbod of, ter keuze van de executant, bij opbod gevolgd door afmijning en de toewijzing zal geschieden aan de meestbiedende en tegen contante betaling in handen van de met de openbare verkoop belaste gerechtsdeurwaarder. De koper is verplicht, ook voorafgaand aan de executoriale openbare verkoop, aan de met de verkoop belaste gerechtsdeurwaarder zijn naam en woonplaats op te geven, teneinde te voldoen aan het bepaalde in artikel 474 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. De met de verkoop belaste gerechtsdeurwaarder is bevoegd te verlangen dat een potentiële koper zich met een geldig legitimatiebewijs legitimeert.


Beperkte omvang
Met de verkoop van de in beslag genomen zaken zal niet verder worden gegaan dan nodig is om de opbrengst te verkrijgen, die voor betaling van de schulden en kosten voldoende is. De geëxecuteerde kan de orde regelen, volgens welke de zaken zullen worden verkocht.


Terhandstelling bod en uitsluiting
De gerechtsdeurwaarder is bevoegd te vorderen, dat hem door elke bieder de geboden koopsom wordt ter hand gesteld en mag deze onder zich houden, totdat de zaak is toegewezen. 2. Stelt een bieder, na de in het vorige lid bedoelde vordering, de geboden koopsom niet aan de gerechtsdeurwaarder ter hand, dan wordt zijn bod niet aangenomen en wordt hij gedurende de gehele verkoping niet meer als bieder toegelaten. 3. Bij de toewijzing wordt geen rekening gehouden met biedingen die in overeenstemming met het vorige lid niet mogen worden aangenomen. 4. Bij gebreke van betaling zal de zaak onmiddellijk weer verkocht worden ten laste van degene aan wie zij toegewezen is.


Uitsluiting bieder(s)
1.Minderjarigen en onder curatele gestelden zijn uitgesloten van bieding, tenzij zij handelen met uitdrukkelijke toestemming van hun wettelijk vertegenwoordiger of curator. 2. Degene ten laste van wie de verkoop plaatsvindt is uitgesloten van bieding, zowel voor zichzelf, als bij volmacht. 3. De deurwaarder is bevoegd ieder ander die naar zijn oordeel het regelmatig en ordentelijk verloop van de verkoop op enige wijze belemmert, of handelt op een wijze die kan leiden tot een lagere opbrengst, uit te sluiten van bieding.


Kosten, verhoging koopsom en opslag
De koopsom zal niet worden verhoogd met kosten hoe ook genaamd. Indien op grond van bepalingen van de Wet op de Omzetbelasting grond bestaat de koopsom met BTW te verhogen, dan zal dit voorafgaand aan de openbare verkoop worden bekend gemaakt.


Betaling van de koopsom
De koper is gehouden meteen na het einde van de openbare verkoop de koopsom met een gangbaar wettig betaalmiddel in handen van de gerechtsdeurwaarder of die van een door hem aangewezen persoon, en tegen ontvangst van een bewijs van kwijting, te betalen. Blijft de koper daarmee, ondanks aanmaning, in gebreke, dan zal de executant hem daartoe in rechte kunnen betrekken. De kosten vallend op de inning en de rechtskundige bijstand zullen voor rekening van de nalatige koper zijn. De verkochte zaak blijft tot de feitelijke overdracht aan koper in handen van de gerechtelijke bewaarder en de kosten van de bewaring, waaronder begrepen die van verzekering, zullen eveneens ten laste van de nalatige koper komen.


Overdracht van de gekochte zaken
Meteen na afloop van de openbare verkoop, en na ontvangst van de kooppenningen, zal worden begonnen met de overdracht ( afgifte ) van de verkochte en toegewezen zaken. Kopers zijn gehouden, tenzij met de gerechtsdeurwaarder dan wel iemand namens hem anders is overeengekomen, deze zaken onmiddellijk tot en onder zich te nemen. De eigendom van, en daarmede de verantwoordelijkheid voor deze zaken ontstaat gelijktijdig met de overdracht. Levering geschiedt uitsluitend op vertoon van een getekende kwitantie/ bewijs van betaling.


Verkoop voertuigen/vrijwaring
1.Deze bepaling is van toepassing op de verkoop van motorrijtuigen, waaronder met name worden begrepen personenauto’s, bedrijfsauto’s, vrachtauto’s, motorfietsen, bromfietsen, snorfietsen en brommobielen. 2. Motorrijtuigen worden verkocht in de staat waarin zij zich bevinden. De deurwaarder staat niet in voor de aanwezigheid van contactsleutels, kenteken- en overschrijvingsbewijs. Voor zover mogelijk wordt voorafgaand aan de verkoop medegedeeld of deze al dan niet aanwezig zijn. 3. Een koper is verplicht de tenaamstelling van een door hem gekocht motorrijtuig zo spoedig mogelijk voor zijn rekening te wijzigen. Voor zover geen overschrijvingsbewijs aanwezig is, wordt koper hiervoor een afschrift van het proces-verbaal van veiling ter beschikking gesteld. 4. Vanaf het moment van verkoop vrijwaart koper de verkoper met betrekking tot het door hem gekochte motorrijtuig, met name voor met het motorrijtuig toegebrachte schade aan derden en met het motorrijtuig begane verkeersovertredingen.


Toewijzing
1.Toewijzing vindt plaats nadat met inachtneming van de voorgaande bepalingen het eindbod is bepaald. 2. De deurwaarder is te allen tijde bevoegd een zaak niet toe te wijzen, indien het eindbod naar zijn oordeel niet in redelijke verhouding staat tot de executiewaarde van de zaak. Na weigering van de toewijzing kan de zaak opnieuw in de verkoop worden gebracht. 3. Toewijzing kan afhankelijk worden gesteld van de goedkeuring van het eindbod door degene op wiens verzoek de verkoop wordt gehouden. Dit wordt aangeduid als het “recht op beraad”. Als hiervan sprake is, wordt dit voorafgaand aan de verkoop door de deurwaarder medegedeeld.


Bekendheid van dit reglement
Alle kopers bij deze executoriale openbare verkoop worden geacht met deze voorwaarden in dit document op de hoogte te zijn.