(Minnelijke) incasso

Het woord incasso staat voor: “het innen van baar geld”. Die definitie omvat veel meer dan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau inschakelen. Goed incassobeleid begint vóór dat er betalingsproblemen ontstaan, vanaf het moment dat u met uw klant zakendoet. Als u wilt, begeleidt Swier cs Gerechtsdeurwaarders vanaf dat eerste moment uw debiteurenbeheer. Dat doen we op maat, aangepast aan uw specifieke situatie.

Voor een effectieve incasso beschikt Swier cs Gerechtsdeurwaarders over de volgende producten:

Debiteurenbeheer
Swier cs Gerechtsdeurwaarders neemt het traject van facturering, herinnering en aanmaning over, op uw briefpapier, en houdt de betaaltermijn nauwlettend in het oog. U kunt zich richten op uw core business.
Pré incasso
Uw debiteur wordt op een openstaande factuur gewezen door een aanmaning op ons briefpapier, zonder dat er een dossier wordt aangemaakt. Dat heeft als voordeel dat het duidelijk is dat u werk gaat maken van de openstaande vordering. Terwijl uw debiteur wel rechtstreeks met u contact kan opnemen en bij u kan betalen. Zo wordt de relatie niet onnodig beschadigd.

Ondanks alle inspanningen blijft een factuur soms onbetaald. Swier cs Gerechtsdeurwaarders verzorgt dan het minnelijke incassotraject. Dit omvat alle handelingen om betaling te realiseren vóórdat de zaak door dagvaarding aan de rechter wordt voorgelegd. Omdat elke klantrelatie anders is, stellen we het minnelijke incassotraject in overleg met u vast. Dit traject kan bestaan uit het versturen van aanmaningen per post, maar bijvoorbeeld ook uit een digitale aanpak, afhankelijk van uw klantenportefeuille.

Gerechtelijke incasso

De dagvaarding is vrijwel altijd het eerste stuk waarmee de gerechtelijke incasso aanvangt. Voor de start van dit traject heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig die de dagvaarding bij uw debiteur langsbrengt. Swier cs Gerechtsdeurwaarders verzorgt niet alleen het uitbrengen van de dagvaarding, maar voert ook namens u de procedure bij de rechtbank, sector kanton. Bij de sector kanton worden alle zaken aangebracht met een vordering tot € 25.000, -. Bij de sector kanton komen tevens alle huurzaken en arbeidszaken terecht. Ook voor alle zaken boven de € 25.000, – kan Swier cs Gerechtsdeurwaarders de procedures voeren. We hebben daarvoor goede afspraken gemaakt met een advocaat. Voor zaken die worden aangebracht bij de rechtbank kunt u dus ook bij ons terecht.

Nadat de rechter heeft geoordeeld dat uw vordering terecht is en een vonnis heeft gewezen, kan de gerechtsdeurwaarder uw vordering incasseren. Als eerste wordt uw debiteur door het langsbrengen van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder (betekening) officieel ingelicht over de inhoud van het vonnis en gesommeerd aan zijn verplichtingen te voldoen. Voldoet uw debiteur dan nog niet aan zijn verplichtingen, dan heeft de gerechtsdeurwaarder verschillende opties om dat alsnog te realiseren.

1. Beslag op het inkomen
2. Beslag onder de banktegoeden
3. Beslag onder een derde die gelden of goederen van uw debiteur onder zich heeft
4. Beslag op de onroerende zaak (woning e.d.)
5. Beslag op de inboedel;

Bovenstaande opties heeft de gerechtsdeurwaarder tot zijn beschikking, maar dat wil niet zeggen dat we ze ook altijd benutten. Wellicht geeft u in deze fase alsnog de voorkeur aan een vrijwillige betalingsregeling. Daarbij krijgt uw debiteur de kans de schuld bij Swier cs Gerechtsdeurwaarders in termijnen te voldoen. U weet dan dat bij niet voldoen aan de betalingsregeling, alsnog actie kan worden ondernomen. We stemmen het gerechtelijke incassotraject dan ook altijd met u af. Swier cs Gerechtsdeurwaarders adviseert daarbij vanuit ervaring, maar u bepaalt de route.

Dit is in het kort wat Swier cs Gerechtsdeurwaarders voor u kan betekenen in het gerechtelijke traject. Graag vertellen wij u wat Swier cs Gerechtsdeurwaarders specifiek voor úw organisatie kan betekenen.

Buitenlandse incasso

Om ook uw incasso buiten Nederland goed en tegen vooraf vastgestelde tarieven te kunnen behandelen heeft Swier cs Gerechtsdeurwaarders zich aangesloten bij Qllective. Dit is een samenwerkingsverband met kwalitatief sterke collega’s in een groot aantal landen, voor zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso. Optimale transparantie, ook voor uw buitenlandse incasso’s.

Overige diensten

Naast een gezonde debiteurenportefeuille biedt Swier cs Gerechtsdeurwaarders u nog meer. U vindt hier een overzicht van onze overige diensten. Swier cs Gerechtsdeurwaarders is incassospecialist én gerechtsdeurwaarder. Dat wil zeggen dat Swier cs Gerechtsdeurwaarders in de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder bij uitsluiting bevoegd is tot de volgende handelingen.

Beëindiging huurovereenkomst
In de meeste huurcontracten wordt bepaald dat opzegging van de huurovereenkomst plaats moet vinden bij deurwaardersexploot. Dat betekent dat de verhuur alleen kan eindigen als de gerechtsdeurwaarder naar de verhuurder is geweest en hem een schriftelijk stuk (exploot) heeft overhandigd. Dit met inachtneming van de in het contract vastgelegde termijn. Deze manier van opzegging biedt de zekerheid dat de wil om de overeenkomst te beëindigen ook daadwerkelijk bij de verhuurder bekend is. Dat kan handig zijn in die gevallen dat de huurovereenkomst dit niet voorschrijft.
Stuiten van verjaring
Een vordering verjaart na twee jaar bij b.v. consumentenkopen en na vijf jaar bij de meeste overige overeenkomsten. Dat betekent dat u na die tijd het recht verliest, al dan niet gerechtelijk, op voldoening of nakoming. Volgens de wet kunt u verjaring voorkomen door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar, waarin u zich het recht op nakoming voorbehoudt. Verstuurt u dat schrijven zelf, dan heeft u geen garantie of bewijs dat de verjaring wordt gestuit. Laat u de verjaring stuiten door de deurwaarder, dan heeft u bij een eventuele rechtzaak wél een dwingend bewijs om nakoming te eisen.
Constatering
Hierbij gaat de gerechtsdeurwaarder op pad om een bepaalde situatie of toestand vast te leggen in een zogenaamd proces-verbaal. Dat doet hij door te beschrijven wat hij ter plekke aantreft. De beschrijving wordt, waar mogelijk, ondersteund door beeldmateriaal. Dit proces-verbaal kan als dwingend bewijs worden gebruikt in een rechtszaak. Van constatering wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij inbreuk op het auteurs – of beeldrecht. Maar ook bij zaken zoals hieronder beschreven. Stel, u hebt een schildersbedrijf en na een conflict meldt uw werknemer zich ziek met een pijnlijke rug. Uit contact met uw medewerker en mensen uit zijn omgeving weet u dat hij aan het klussen is bij zijn schoonzus. U vraagt de gerechtsdeurwaarder om naar het adres van de schoonzus te gaan om te constateren dat uw medewerker daar aan het klussen is. En dat zijn ziekmelding dus niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. De gerechtsdeurwaarder gaat naar het door u verstrekte adres, maakt een proces-verbaal op van wat hij daar aantreft, eventueel voorzien van foto’ s. U krijgt vervolgens dit proces-verbaal en kunt zich gaan beraden over te nemen maatregelen.
Conservatoir beslag
Soms is, of lijkt het noodzakelijk om voldoening van een vordering zeker te stellen. Nog voordat de rechter oordeelt over de toewijsbaarheid van de vordering. Bijvoorbeeld als uit het gedrag van uw debiteur blijkt dat aanwezige gelden verdwenen zullen zijn voordat u vonnis heeft verkregen. Het is dan mogelijk om aan de voorzieningenrechter (voorheen kortgedingrechter) toestemming te vragen om op bepaalde goederen of gelden beslag te leggen, omdat er gegronde reden voor verduistering bestaat.
Executie vonnis
U bent bij de rechter geweest en er is een vonnis in uw voordeel gewezen, maar de wederpartij voldoet niet aan het vonnis. Dan kunt u de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Die zal het vonnis kenbaar maken aan uw wederpartij, door het betekenen van het vonnis. Leidt dit niet tot nakoming, dan kan de deurwaarder het executietraject voor u ter hand nemen.
Sommatie-exploot
Dit is de aanmaning die de gerechtsdeurwaarder op het adres van uw debiteur bezorgt. Een sommatie-exploot wordt soms gebruikt in het minnelijke incassotraject en heeft als voordeel dat de gerechtsdeurwaarder het adres van uw debiteur kan controleren en de sommatie uw debiteur ook daadwerkelijk bereikt. Bovendien biedt het zicht op de leefomgeving van uw debiteur. En is de debiteur thuis, dan is er gelegenheid om te overleggen over de vordering.

Bovenstaand enkele voorbeelden waarbij Swier cs Gerechtsdeurwaarders u kan bijstaan. Twijfelt u of Swier cs Gerechtsdeurwaarders kan helpen bij uw casus? Neem contact met ons op!

Kosten

“Wat gaat het kosten als ik Swier cs Gerechtsdeurwaarders mijn zaken laat behandelen? “. Een terecht gestelde, maar lastig te beantwoorden vraag. Swier cs Gerechtsdeurwaarders levert maatwerk, dat maakt het moeilijk om een eenduidig overzicht van de kosten te geven. Voor een eerste indicatie vindt u hier een overzicht van onze standaardtarieven. Maar nogmaals, Swier cs Gerechtsdeurwaarders werkt niet standaard. Swier cs Gerechtsdeurwaarders vindt kwaliteit en resultaat de belangrijkste pijlers voor de dienstverlening. Daarnaast zijn de hoeveelheid opdrachten en de vorm van de dienstverlening van invloed op de kosten.

Klik hier voor een overzicht van de kosten van de diensten van de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten zijn vastgesteld in de Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder) en worden jaarlijks geïndexeerd.

Aanleveren opdrachten of contact opnemen

U kunt uw opdrachten digitaal verzenden. Dat versnelt het traject en bespaart portokosten. U kunt de opdracht via onze website aanleveren in PDF- en Word-bestand of contact met ons opnemen.