U hebt een vordering

Gerechtsdeurwaarders en incasso specialisten

 

De heldere visie van Swier cs op vorderingen

Waarin onderscheidt een goed incassobureau zich van anderen? In het zorgen dat een vordering zo snel mogelijk wordt voldaan, lijkt het voor de hand liggende antwoord. Tot op zekere hoogte is dat ook het juiste antwoord. Toch is dat niet wat in eerste instantie bij Swier cs centraal staat. En het is zeker niet ons vertrekpunt.
Goede incasso start bij het voorkomen van het incassotraject. Dat doen we door ons echt in u, onze opdrachtgever, te verdiepen. Met wie doet u zaken? Hoe zien uw contracten eruit? Waarom wordt uw betalingstermijn niet nageleefd? Hoe hebt u daarop gereageerd?
Met een goed inzicht in dat proces hebben we al vaak geholpen achterstallige vorderingen terug te dringen. Door, in overleg met u, het debiteurenbestand actueel te houden. Tijdig tot betaling te manen. En betaling te realiseren in een door u gewenste termijn. Ons vertrekpunt én ons eindpunt is dus uitermate helder. Dat bent u.

stempel vierkant

Onze diensten:

(Minnelijke) incasso

Gerechtelijke incasso

Buitenlandse incasso

Overige diensten

En wat kost dat?

Hoe lever ik een opdracht aan?

(Minnelijke) incasso

Het woord incasso staat voor: “het innen van baar geld”. Die definitie omvat veel meer dan een gerechtsdeurwaarder of incassobureau inschakelen. Goed incassobeleid begint vóór dat er betalingsproblemen ontstaan, vanaf het moment dat u met uw klant zakendoet. Als u wilt, begeleidt Swier cs vanaf dat eerste moment uw debiteurenbeheer. Dat doen we op maat, aangepast aan uw specifieke situatie.
naar boven

Voor een effectieve incasso beschikt Swier cs over de volgende producten:

  • Debiteurenbeheer
   Swier cs neemt het traject van facturering, herinnering en aanmaning over, op uw briefpapier, en houdt de betaaltermijn nauwlettend in het oog. U kunt zich richten op uw core business. naar boven

  • Pré incasso
   Uw debiteur wordt op een openstaande factuur gewezen door een aanmaning op ons briefpapier, zonder dat er een dossier wordt aangemaakt. Dat heeft als voordeel dat het duidelijk is dat u werk gaat maken van de openstaande vordering. Terwijl uw debiteur wel rechtstreeks met u contact kan opnemen en bij u kan betalen. Zo wordt de relatie niet onnodig beschadigd.
   naar boven

  • Minnelijk incasso traject:
   Ondanks alle inspanningen blijft een factuur onbetaald. Swier cs verzorgt dan het minnelijke incassotraject. Dit omvat alle handelingen om betaling te realiseren vóórdat de zaak door dagvaarding aan de rechter wordt voorgelegd. Omdat elke klantrelatie anders is, stellen we het minnelijke incassotraject in overleg met u vast. Dit traject kan bestaan uit het versturen van aanmaningen per post, maar bijvoorbeeld ook uit een digitale aanpak, afhankelijk van uw klantenportefeuille.
   naar boven

Wilt u méér weten over wat Swier cs voor uw organisatie kan betekenen, klik hier voor direct contact.

swier

Gerechtelijke incasso

   • Procedure bij de rechter:
    De dagvaarding is vrijwel altijd het eerste stuk waarmee de gerechtelijke incasso aanvangt. Voor de start van dit traject heeft u een gerechtsdeurwaarder nodig die de dagvaarding bij uw debiteur langsbrengt. Swier cs verzorgt niet alleen het uitbrengen van de dagvaarding, maar voert ook namens u de procedure bij de rechtbank, sector kanton. Bij de sector kanton worden alle zaken aangebracht met een vordering tot € 25.000, -. Bij de sector kanton komen tevens alle huurzaken en arbeidszaken terecht.Ook voor alle zaken boven de € 25.000, – kan Swier cs de procedures voeren. We hebben daarvoor goede afspraken gemaakt met een advocaat. Voor zaken die worden aangebracht bij de rechtbank kunt u dus ook bij ons terecht.
    naar boven

   • Executie traject:
    Nadat de rechter heeft geoordeeld dat uw vordering terecht is en een vonnis heeft gewezen, kan de gerechtsdeurwaarder uw vordering incasseren. Als eerste wordt uw debiteur door het langsbrengen van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder (betekening) officieel ingelicht over de inhoud van het vonnis en gesommeerd aan zijn verplichtingen te voldoen. Voldoet uw debiteur dan nog niet aan zijn verplichtingen, dan heeft de gerechtsdeurwaarder verschillende opties om dat alsnog te realiseren.
    1. Beslag op het inkomen
    2. Beslag onder de banktegoeden
    3. Beslag onder een derde die gelden of goederen van uw debiteur onder zich heeft
    4. Beslag op de onroerende zaak (woning e.d.)
    5. Beslag op de inboedel;
    naar boven

Bovenstaande opties heeft de gerechtsdeurwaarder tot zijn beschikking, maar dat wil niet zeggen dat we ze ook altijd benutten. Wellicht geeft u in deze fase alsnog de voorkeur aan een vrijwillige betalingsregeling. Daarbij krijgt uw debiteur de kans de schuld bij Swier cs in termijnen te voldoen. U weet dan dat bij niet voldoen aan de betalingsregeling, alsnog actie kan worden ondernomen. We stemmen het gerechtelijke incassotraject dan ook altijd met u af. Swier cs adviseert daarbij vanuit ervaring, maar u bepaalt de route.

Dit is in het kort wat Swier cs voor u kan betekenen in het gerechtelijke traject. Graag vertellen wij u wat Swier cs specifiek voor úw organisatie kan betekenen. Klik hier voor direct contact.
naar boven

 

 

Buitenlandse incasso

QllectiveOm ook uw incasso buiten Nederland goed en tegen vooraf vastgestelde tarieven te kunnen behandelen heeft Swier cs zich aangesloten bij Qllective. Dit is een samenwerkingsverband met kwalitatief sterke collega’s in een groot aantal landen, voor zowel de minnelijke als de gerechtelijke incasso. Optimale transparantie, ook voor uw buitenlandse incasso’s . naar boven

Overige diensten

Naast een gezonde debiteurenportefeuille biedt Swier cs u nog meer. U vindt hier een overzicht van onze overige diensten.

Swier cs is incassospecialist én gerechtsdeurwaarder. Dat wil zeggen dat Swier cs in de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder bij uitsluiting bevoegd is tot de volgende handelingen.
naar boven

    • Beëindiging huurovereenkomst
     In de meeste huurcontracten wordt bepaald dat opzegging van de huurovereenkomst plaats moet vinden bij deurwaardersexploot. Dat betekent dat de verhuur alleen kan eindigen als de gerechtsdeurwaarder naar de verhuurder is geweest en hem een schriftelijk stuk (exploot) heeft overhandigd. Dit met inachtneming van de in het contract vastgelegde termijn. Deze manier van opzegging biedt de zekerheid dat de wil om de overeenkomst te beëindigen ook daadwerkelijk bij de verhuurder bekend is. Dat kan handig zijn in die gevallen dat de huurovereenkomst dit niet voorschrijft.
     naar boven

    • Stuiten van verjaring
     Een vordering verjaart na twee jaar bij b.v. consumentenkopen en na vijf jaar bij de meeste overige overeenkomsten. Dat betekent dat u na die tijd het recht verliest, al dan niet gerechtelijk, op voldoening of nakoming. Volgens de wet kunt u verjaring voorkomen door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar, waarin u zich het recht op nakoming voorbehoudt. Verstuurt u dat schrijven zelf, dan heeft u geen garantie of bewijs dat de verjaring wordt gestuit. Laat u de verjaring stuiten door de deurwaarder, dan heeft u bij een eventuele rechtzaak wél een dwingend bewijs om nakoming te eisen.
     naar boven

    • Constatering
     Hierbij gaat de gerechtsdeurwaarder op pad om een bepaalde situatie of toestand vast te leggen in een zogenaamd proces-verbaal. Dat doet hij door te beschrijven wat hij ter plekke aantreft. De beschrijving wordt, waar mogelijk, ondersteund door beeldmateriaal. Dit procesverbaal kan als dwingend bewijs worden gebruikt in een rechtzaak. Van constatering wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij inbreuk op het auteurs – of beeldrecht. Maar ook bij zaken zoals hieronder beschreven.Stel, u hebt een schildersbedrijf en na een conflict meldt uw werknemer zich ziek met een pijnlijke rug. Uit contact met uw medewerker en mensen uit zijn omgeving weet u dat hij aan het klussen is bij zijn schoonzus. U vraagt de gerechtsdeurwaarder om naar het adres van de schoonzus te gaan om te constateren dat uw medewerker daar aan het klussen is. En dat zijn ziekmelding dus niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. De gerechtsdeurwaarder gaat naar het door u verstrekte adres, maakt een proces-verbaal op van wat hij daar aantreft, eventueel voorzien van foto’ s. U krijgt vervolgens dit procesverbaal en kunt zich gaan beraden over te nemen maatregelen.
     naar boven

    • Conservatoir beslag
     Soms is, of lijkt het noodzakelijk om voldoening van een vordering zeker te stellen. Nog voordat de rechter oordeelt over de toewijsbaarheid van de vordering. Bijvoorbeeld als uit het gedrag van uw debiteur blijkt dat aanwezige gelden verdwenen zullen zijn voordat u vonnis heeft verkregen. Het is dan mogelijk om aan de voorzieningenrechter (voorheen kortgedingrechter) toestemming te vragen om op bepaalde goederen of gelden beslag te leggen, omdat er gegronde reden voor verduistering bestaat.
     naar boven

    • Executie vonnis
     U bent bij de rechter geweest en er is een vonnis in uw voordeel gewezen, maar de wederpartij voldoet niet aan het vonnis. Dan kunt u de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Die zal het vonnis kenbaar maken aan uw wederpartij, door het betekenen van het vonnis. Leidt dit niet tot nakoming, dan kan de deurwaarder het executietraject voor u ter hand nemen. (klik hier voor uitleg executietraject).
     naar boven

    • Sommatie-exploot
     Dit is de aanmaning die de gerechtsdeurwaarder op het adres van uw debiteur bezorgt. Een sommatie-exploot wordt soms gebruikt in het minnelijke incassotraject en heeft als voordeel dat de gerechtsdeurwaarder het adres van uw debiteur kan controleren en de sommatie uw debiteur ook daadwerkelijk bereikt. Bovendien biedt het zicht op de leefomgeving van uw debiteur. En is hij of zij thuis, dan is er gelegenheid om te overleggen over de vordering.
     naar boven

Bovenstaand enkele voorbeelden waarbij Swier cs u kan bijstaan. Twijfelt u of Swier cs kan helpen bij uw casus? Klik hier voor direct contact.

Kosten

“Wat gaat het kosten als ik Swier cs mijn zaken laat behandelen? “. Een terecht gestelde, maar lastig te beantwoorden vraag. Swier cs levert maatwerk, dat maakt het moeilijk om een eenduidig overzicht van de kosten te geven. Voor een eerste indicatie vindt u hier een overzicht van onze standaardtarieven. Maar nogmaals, Swier cs werkt niet standaard. Swier cs vindt kwaliteit en resultaat de belangrijkste pijlers voor de dienstverlening. Daarnaast zijn de hoeveelheid opdrachten en de vorm van de dienstverlening van invloed op de kosten.

Overigens worden de meeste kosten verhaald op de schuldenaar. Dat betekent dat we bij een positief resultaat niets aan u declareren.

Meer weten? Voor een vrijblijvende offerte of een bezoek van onze accountmanager klikt u hier.

Klik hier voor een overzicht van de kosten van de diensten van de gerechtsdeurwaarder. Deze kosten zijn vastgesteld in de Btag (Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarder) en worden jaarlijks geïndexeerd.
naar boven

Aanleveren opdrachten

U kunt uw opdrachten digitaal verzenden. Dat versnelt het traject en bespaart portokosten.

Voor het digitaal aanleveren van uw opdrachten, kunt u het  excel formulier voor het aanleveren van opdrachten gebruiken.

Lukt dat niet, dan kunt u uw opdrachten per mail ook in Word, Excel of PDF aanleveren.

Bel bij problemen met het digitaal overzetten van uw opdrachten:  020-4165341.

Voor het aanleveren van opdrachten per post kunt u dit versturen naar:

Postbus 22045, 1100 CA  Amsterdam

naar boven