verhoging tarieven

 

verhoging tarieven gerechtsdeurwaarders per 1 juli 2021

de Tweede Kamer wil de voorgenomen verhoging van de wettelijke tarieven voor
gerechtsdeurwaarders uitstellen tot 1 juli 2021. De motie van Marijke van Beukering (D66) en
Jasper van Dijk (SP) die daartoe oproept werd gisteravond met algemene stemmen aangenomen.
De KBvG heeft begrip voor het uitstel, gezien de corona-crisis.

“Gezien de bijzondere omstandigheden kunnen we leven met de wens van de kamer,” zegt Michael
Brouwer, voorzitter van de KBvG. “Tegelijk wachten gerechtsdeurwaarders al jaren op deze
tariefsverhoging: we werken al zes jaar onder de kostprijs. Dus ik roep de minister op om dan ook
uitvoering aan te geven aan de motie, en de tariefswijziging echt in te voeren per 1 juli.”

Rechtvaardig onderbouwd tarief

De KBvG is blij dat de motie met zoveel woorden erkent dat de verhoging van de tarieven ‘onderdeel
is van een bredere set noodzakelijke hervormingen’. De commissie Oskam adviseerde al in 2019 om
de tarieven te verhogen én de marktwerking in te perken. De Tweede Kamer stemde in met beide
voorstellen.

Brouwer: “Als KBvG hebben we vooruitlopend op de tariefswijziging de marktwerking beperkt met
de Verordening Grenzen Tariefmodellen, die al sinds 1 januari van dit jaar van kracht is. Hierdoor zijn
bijvoorbeeld kick back fees niet meer mogelijk. Nu is het tijd om ook een rechtvaardig onderbouwd
tarief in te voeren. Ambtshandelingen als dagvaarden en beslagleggen moeten aan de hoogste
normen van zorgvuldigheid voldoen. Een redelijke vergoeding die de bestede tijd en gemaakte
onkosten dekt, past daarbij.”

Innovaties voor de hele schuldketen

Brouwer wijst bovendien op de nodige innovaties die gerechtsdeurwaarders de afgelopen jaren
doorvoerden, zoals Schuldenwijzer, de vereenvoudigde beslagvrije voet en de Verwijsindex
Schuldhulpverlening (VISH). “Vanuit onze expertise dragen we ons steentje bij aan het structureel
verbeteren van de schuldenaanpak, en investeren we in concrete oplossingen voor de hele
schuldenketen. Dat is het bredere kader waarbinnen de verhoging van de tarieven is beoordeeld.”
Over de KBvG

De KBvG is een publiekrechtelijke beroepsorganisatie met een zelfstandige rechtsbevoegdheid. Alle
in Nederland gevestigde gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd
kandidaat-gerechtsdeurwaarders zijn verplicht lid. De KBvG heeft tot taak de bevordering van een
goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid.