Overige diensten gerechtsdeurwaarder

gerechtsdeurwaarder

Naast een gezonde debiteurenportefeuille biedt Swier cs u nog meer. U vindt hier een overzicht van onze overige diensten.

Swier cs is incassospecialist én gerechtsdeurwaarder. Dat wil zeggen dat Swier cs in de uitoefening van het ambt van gerechtsdeurwaarder bij uitsluiting bevoegd is tot de volgende handelingen.

 • Beëindiging huurovereenkomst
  In de meeste huurcontracten wordt bepaald dat opzegging van de huurovereenkomst plaats moet vinden bij deurwaardersexploot. Dat betekent dat de verhuur alleen kan eindigen als de gerechtsdeurwaarder naar de verhuurder is geweest en hem een schriftelijk stuk (exploot) heeft overhandigd. Dit met inachtneming van de in het contract vastgelegde termijn. Deze manier van opzegging biedt de zekerheid dat de wil om de overeenkomst te beëindigen ook daadwerkelijk bij de verhuurder bekend is. Dat kan handig zijn in die gevallen dat de huurovereenkomst dit niet voorschrijft.
 • Stuiten van verjaring
  Een vordering verjaart na twee jaar bij b.v. consumentenkopen en na vijf jaar bij de meeste overige overeenkomsten. Dat betekent dat u na die tijd het recht verliest, al dan niet gerechtelijk, op voldoening of nakoming. Volgens de wet kunt u verjaring voorkomen door een schriftelijke mededeling aan de schuldenaar, waarin u zich het recht op nakoming voorbehoudt. Verstuurt u dat schrijven zelf, dan heeft u geen garantie of bewijs dat de verjaring wordt gestuit. Laat u de verjaring stuiten door de deurwaarder, dan heeft u bij een eventuele rechtzaak wél een dwingend bewijs om nakoming te eisen.
 • Constatering
  Hierbij gaat de gerechtsdeurwaarder op pad om een bepaalde situatie of toestand vast te leggen in een zogenaamd proces-verbaal. Dat doet hij door te beschrijven wat hij ter plekke aantreft. De beschrijving wordt, waar mogelijk, ondersteund door beeldmateriaal. Dit procesverbaal kan als dwingend bewijs worden gebruikt in een rechtzaak. Van constatering wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt bij inbreuk op het auteurs – of beeldrecht. Maar ook bij zaken zoals hieronder beschreven. Stel, u hebt een schildersbedrijf en na een conflict meldt uw werknemer zich ziek met een pijnlijke rug. Uit contact met uw medewerker en mensen uit zijn omgeving weet u dat hij aan het klussen is bij zijn schoonzus. U vraagt de gerechtsdeurwaarder om naar het adres van de schoonzus te gaan om te constateren dat uw medewerker daar aan het klussen is. En dat zijn ziekmelding dus niet in overeenstemming is met de werkelijkheid. De gerechtsdeurwaarder gaat naar het door u verstrekte adres, maakt een proces-verbaal op van wat hij daar aantreft, eventueel voorzien van foto’ s. U krijgt vervolgens dit procesverbaal en kunt zich gaan beraden over te nemen maatregelen.
 • Conservatoir beslag
  Soms is, of lijkt het noodzakelijk om voldoening van een vordering zeker te stellen. Nog voordat de rechter oordeelt over de toewijsbaarheid van de vordering. Bijvoorbeeld als uit het gedrag van uw debiteur blijkt dat aanwezige gelden verdwenen zullen zijn voordat u vonnis heeft verkregen. Het is dan mogelijk om aan de voorzieningenrechter (voorheen kortgedingrechter) toestemming te vragen om op bepaalde goederen of gelden beslag te leggen, omdat er gegronde reden voor verduistering bestaat.
 • Executie vonnis
  U bent bij de rechter geweest en er is een vonnis in uw voordeel gewezen, maar de wederpartij voldoet niet aan het vonnis. Dan kunt u de gerechtsdeurwaarder inschakelen. Die zal het vonnis kenbaar maken aan uw wederpartij, door het betekenen van het vonnis. Leidt dit niet tot nakoming, dan kan de deurwaarder het executietraject voor u ter hand nemen. (klik hier voor uitleg executietraject).
 • Sommatie-exploot
  Dit is de aanmaning die de gerechtsdeurwaarder op het adres van uw debiteur bezorgt. Een sommatie-exploot wordt soms gebruikt in het minnelijke incassotraject en heeft als voordeel dat de gerechtsdeurwaarder het adres van uw debiteur kan controleren en de sommatie uw debiteur ook daadwerkelijk bereikt. Bovendien biedt het zicht op de leefomgeving van uw debiteur. En is hij of zij thuis, dan is er gelegenheid om te overleggen over de vordering.

Bovenstaand enkele voorbeelden waarbij Swier cs u kan bijstaan. Twijfelt u of Swier cs kan helpen bij uw casus. Klik hier voor direct contact.

 

naar de pagina ‘u hebt een vordering’