15 februari: Oplichting e-mail verstuurd uit naam Swier cs

Let op voor e-mails met onderwerpregels als ‘Concept dagvaarding, dwangbevel tot betaling. Voorkom beslag!‘ en ‘Dwangbevel tot beslag op uw bankrekeningen, betaal nu!’.

Deze berichten zijn niet afkomstig van Swier cs Gerechtsdeurwaarders en vragen u geld over te maken naar een Duitse bankrekening die niet van Swier cs is.

Negeer deze mail. Wel fijn als u deze doorstuurt, wij zullen aangifte doen bij de politie van deze oplichting.

 

Excuses voor de overlast!

Michael Swier

Swier cs Gerechtsdeurwaarders alweer verhuisd!

Alweer? Ja, we groeiden uit ons jasje!
In de afgelopen twee jaar zijn we gegroeid naar 14 medewerkers en daarom hebben we het hogerop gezocht. Op de eerste etage van hetzelfde pand om precies te zijn.

Ons nieuwe bezoek- en correspondentie adres:
Swier cs Gerechtsdeurwaarders
Pietersbergweg 277
1105 BM Amsterdam

 

Je recht halen is voor velen niet te betalen

Steeds meer mensen zien af van een gang naar de rechter omdat ze het niet kunnen betalen. Daarom moeten de kosten om een rechtszaak te voeren, de griffierechten, drastisch omlaag. Dit bepleit Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) in zijn jaarbericht (pdf, 30,5 KB) dat volgende week maandag als onderdeel van het jaarverslag van de Rechtspraak verschijnt.

illustratieve afbeelding van geld
Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) verstuurde gisteren een brief aan de Tweede Kamer (tweedekamer.nl)  waarin hij aangeeft in debat te willen over de hoogte van de griffierechten.

Staking politiebegeleiding opgeschort

De beroepsvereniging voor gerechtsdeurwaarders, KBvG, heeft gisteren bij het ministerie aangedrongen op een einde aan de staking en ’s avonds was het volop in het nieuws: de politiebonden en de minister van Veiligheid en Justitie praten weer met elkaar. In dat verband zijn de CAO acties opgeschort. Uiteraard is het niet vooraf te zeggen hoe lang de partijen blijven praten, maar vooralsnog zijn de acties dus opgeschort en wordt de deurwaarder weer begeleid bij het leggen van beslag op roerende zaken en bij ontruimingen en gijzelingen.

Haagse hof staat staking politiebegeleiding gerechtsdeurwaarders toe

Het actiemiddel van de politie om gerechtsdeurwaarders niet te begeleiden bij het leggen van beslag op roerende zaken en bij ontruimingen en gijzelingen is toegestaan. Dat heeft het gerechtshof in Den Haag op 22 september 2015 in hoger beroep bepaald. Het Haagse hof is van oordeel dat het op dit moment niet dringend noodzakelijk is om de actie te verbieden.

De Nederlandse Staat en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders waren een spoedprocedure tegen de diverse politiebonden gestart. Gerechtsdeurwaarders dienen volgens de wet begeleid te worden door de politie als bij de beslaglegging de deuren gesloten zijn of de toegang geweigerd wordt. De politie voert actie voor een betere CAO en zet als actiemiddel in om bij het openen van deuren niet aanwezig te zijn, behalve in schrijnende gevallen.

Het hof overweegt dat de politie slechts weinig actiemiddelen ter beschikking heeft. Het is duidelijk dat door deze actie van de politie derden schade lijden, bijvoorbeeld woningbouwverenigingen. Het is echter inherent aan het recht op collectieve actie dat derden schade kunnen lijden. Er moet wel sprake zijn van proportionaliteit. Het Haagse hof oordeelt dat op dit moment de schade niet zo omvangrijk is dat deze onaanvaardbaar is.

 

uitspraak ECLI:NL:GHDHA:2015:2555

Burgers worden vanaf 1 juli 2015 digitaal opgeroepen

Bekendmakingen aan burgers zonder bekende woon- of verblijfplaats verdwijnen uit de dagbladen en verschijnen voortaan in de digitale Staatscourant. De oproepen zijn te vinden op https://zoek.overheid.nl/oproepingen. Deze modernere manier van publiceren bespaart advertentiekosten en is beter toegankelijk. Er komt één loket, wat de duidelijkheid en de overzichtelijkheid voor de burger ten goede komt. Dit blijkt uit een wet over bekendmakingen aan personen zonder bekende woon- of verblijfplaats die op 1 juli 2015 in werking treedt.  

Al verandert de manier van publiceren, dat geldt niet voor de noodzaak om burgers in het openbaar op te roepen. Dat is namelijk hét middel om iemand die niet te bereiken is op een bekend adres toch te informeren. Maar dat moet dan wel eigentijds en effectief gebeuren. Het gaat bijvoorbeeld om personen aan wie de deurwaarder, in het kader van een civiele procedure, een dagvaarding moet uitbrengen en om personen van wie gijzeling wordt gevraagd, omdat verkeers- of geldboetes onbetaald blijven. Ook belanghebbenden in een verzoekschriftprocedure, zoals ouders die gehoord moeten worden over een ondertoezichtstelling van hun kind(eren), maar die niet zijn verschenen in de procedure, worden digitaal opgeroepen.  

De keuze voor de digitale Staatscourant ligt voor de hand. (Mobiel) internet heeft een groter bereik dan de papieren krant en is op openbare plaatsen voor eenieder toegankelijk. Dat vergroot de kans dat burgers zonder bekende woon- of verblijfplaats een oproep om op zitting te verschijnen daadwerkelijk onder ogen krijgen. Onderzoek van gerechtsdeurwaarders leert dat op berichten in (papieren) dagbladen niet of nauwelijks wordt gereageerd.  

De Staatscourant is een uitgave van de overheid, een abonnement is niet nodig. Burgers kunnen de informatie gratis raadplegen. Een groot voordeel ten opzichte van (papieren) dagbladen, die ze vaak eerst moeten aanschaffen. Ook kunnen burgers zich per e-mail laten attenderen op bekendmakingen waarin bijvoorbeeld de eigen voorletter(s) en achternaam voorkomen.  

Iemand zonder bekende woon- of verblijfplaats krijgt vier maanden de tijd om kennis te nemen van een bekendmaking in de Staatscourant. Na deze termijn is de publicatie nog wel in de Staatscourant te vinden, maar kan er niet meer op naam worden gezocht. Minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) wil met het oog op de privacy de termijn voor het zoeken op naam niet onnodig lang maken, maar wel lang genoeg om een persoon in een procedure op te roepen.

Wettelijke rente van 3 naar 2 procent

De ministerraad heeft op voorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niet-handelstransacties van 3 naar 2 procent. Het besluit gaat in op 1 januari 2015.   De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom. De vorige wijziging vond plaats op 1 juli 2012. De ministerraad heeft ermee ingestemd het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het besluit wordt openbaar bij publicatie in het Staatsblad.

Prejudiciele beslissing incassokosten

Enige tijd geleden heeft een kantonrechter de Hoge Raad de prejudiciële vraag gesteld:   “Dient art. 6:96 lid 6 BW aldus te worden uitgelegd dat na het verzenden van de daarin genoemde veertiendagenbrief vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten is verschuldigd, dus zonder dat de crediteur na het verzenden van die (veertiendagen)brief nog een nadere incassohandeling verricht?”      

De KBvG heeft van de geboden mogelijkheid gebruik gemaakt om Schriftelijke opmerkingen ex. artikel 8 Reglement Prejudiciële Vragen van de Civiele Kamer van de Hoge Raad in te dienen. Op 13 juni 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan. 

Zie de link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2014:1405 .