AANPASSING WETTELIJKE REGELING BETALINGSTERMIJN ZAKELIJKE TRANSACTIES

DE WETTELIJKE REGELING TOT 16 MAART 2013

Over de betalingstermijn van een factuur was tot 16 maart 2013 in de wet slechts opgenomen deze “niet onredelijk” mocht zijn. Dit had tot gevolg dat bedrijven verschillende termijnen hanteren voor de betaling van hun factuur.

NIEUWE WETTELIJKE REGELING PER 16 MAART 2013

 

Zakelijke transacties tussen bedrijven onderling

Per 16 maart 2013 wordt een nieuwe wettelijke regeling van kracht, die bepaalt dat als in de overeenkomst geen andere afspraken zijn gemaakt over de betalingstermijn van de facturen, de betalingstermijn 30 dagen is. Een kortere betalingstermijn mag dus wel worden afgesproken, maar moet alsdan tussen partijen zijn overeengekomen. Een minimale betalingstermijn is niet vastgelegd en mag aldus door partijen zelf worden overeengekomen.

Een langere betalingstermijn dan 30 dagen mag tussen partijen ook worden overeengekomen, echter, deze termijn mag in principe niet langer zijn dan 60 dagen. Indien een betalingstermijn wordt overeengekomen van meer dan 60 dagen, zal door partijen moeten worden aangetoond dat die langere termijn voor geen van beide partijen nadelig is.

Zakelijke transacties tussen bedrijven en overheden

Indien zaken wordt gedaan met de overheid, geldt vanaf 16 maart 2013 een betalingstermijn van 30 dagen. Van deze termijn kan vrijwel niet worden afgeweken.

UITBLIJVEN BETALING OF VERLATE BETALING

Indien naar aanleiding van het versturen van de factuur betaling uitblijft of de betaling wordt later dan de betalingstermijn gedaan, dan mogen incassokosten en de wettelijke handelsrente (of contractuele rente) in rekening worden gebracht. Die incassokosten die rekening mogen worden gebracht, worden berekend naar aanleiding van een standaardtarief:

 

Hoofdsom                      Percentage     Minimum/maximum
tot € 2.500                            15%              minimaal € 40
over de volgende € 2.500     10%
over de volgende € 5.000       5%
over de volgende € 190.000   1%
over het meerdere                0,5%             maximaal € 6.775

 

BELANGRIJK OM TE CONTROLEREN:

– De algemene voorwaarden moeten in overeenstemming met de nieuwe wettelijke regeling worden aangepast;
– Facturatie dient correct te gebeuren, denk hierbij aan de adressering aan een afdeling bij een groter bedrijf en een juiste vermelding van de betalingstermijn.